REGULAMIN KONKURSU

Jaka jest idealna praca dla Ciebie i dlaczego?

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Jaka jest idealna praca dla Ciebie i dlaczego?” („Konkurs”) jest Hash.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410175, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272673230, z kapitałem zakładowym w wysokości 455.000,00 PLN („Organizator”).

 2. Definicje:

  1. Youtuber - Hanna Sywula, prowadząca blog internetowy w serwisie YouTube.com o nazwie „Hania Es”;

  2. Pytanie konkursowe – pytanie o treści: „Jaka jest idealna praca dla Ciebie i dlaczego?”;

  3. Uczestnik – osoba, która przystępuje do udziału w Konkursie w sposób określony niniejszym Regulaminem, spełniająca wymagania w nim przewidziane

  4. Zwycięzca – jeden z 3 (trzech) Uczestników nagrodzonych w Konkursie.

  5. Zadanie – odpowiedź na Pytanie konkursowe, spełniająca wymagania w przewidziane w niniejszym Regulaminie, opublikowana w Serwisie.

  6. Film – film, który zostanie zamieszczony przez Youtubera w Serwisie, na kanale [https://www.youtube.com/channel/UCFy7ma1sBS3OrrPUemKVrSw], zawierający informację o Konkursie i prezentujący Pytanie konkursowe;

  7. Serwis serwis internetowy Youtube;

  8. Nagroda – nagroda opisana w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, w szczególności prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom zawartym w tej ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2019 r. od godz. [18:00] i kończy w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 23:59:59, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

ZASADY ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnka następujących wymagań:

  1. ukończenie przez Uczestnika najpóźniej w dniu 22 lutego 2019 r. 18 roku życia;

  2. wykonanie i dostarczenie Zadania do Organizatora, poprzez dodanie go w Serwisie w formie komentarza pod Filmem, w terminie od 14 lutego 2019 r. od godz. 18:00 do 21 lutego 2019 r., do godz. 23:59:59;

  3. posiadanie dostęp do sieci internet;

  4. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;

  5. posiadanie aktywne konto w Serwisie.

 2. Organizator zastrzega prawo usunięcia lub zablokowania dostępu w Serwisie do Zadania zawierającego wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do agresji, przemocy bądź nienawiści na jakimkolwiek tle, o podtekście pornograficznym, seksualnym, religijnym lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami. Prawo usunięcia lub zablokowania Zadania w Serwisie odnosi się także do przypadków naruszenia w Zadaniu jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich.

 3. Usunięcie lub zablokowanie Zadania w Serwisie, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu Uczestnika będącego autorem Zadania.

 4. Uczestnicy mogą edytować Zadania zamieszczone w Serwisie do 21 lutego 2019 r. do godziny 23:59.59.

 5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę Zadań.

 6. Identyfikatorem Uczestnika w Konkursie jest nick przypisany do konta Uczestnika w Serwisie, za pośrednictwem którego Zadanie zostało dodane do Serwisu.

 

§ 3

NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 3 (trzy) nagrody, każda w postaci świadczenia obejmującego:

  1. jednorazowy udział wspólne śniadanie z Youtuberem, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. we Wrocławiu, trwające nie dłużej niż [90] minut, o wartości [100] złotych brutto;

  2. jednorazowy udział w profesjonalnej, biznesowej sesji zdjęciowej w towarzystwie Youtubera podczas festiwalu Jobicon w dniu 28 lutego 2019 r. we Wrocławiu, trwający nie dłużej niż [60] minut, o wartości [100] złotych brutto;

  3. świadczenie pieniężne w kwocie [200] złotych brutto na pokrycie kosztów dojazdu do Wrocławia w dniu 26 lutego 2019 r.;

  4. świadczenie pieniężne w kwocie [25] złotych na pokrycie podatku w wysokości 10% łącznej nagrody.

 2. Nagrody mogą być wykorzystane jedynie w dniu 26 lutego 2018 r. we Wrocławiu, podczas festiwalu Jobicon. Organizator zastrzega, że nie jest możliwe wykorzystanie Nagrody w innym dniu lub w innej formie oraz, ze Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty.

 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

 4. W przypadku niewykorzystania Nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po jego stronie w dniu 26 lutego 2019 r. we Wrocławiu, podczas festiwalu Jobicon, Zwycięzca ten bezpowrotnie traci Nagrodę.

 5. Organizator jest zobligowany do pobrania od Zwycięzcy podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca wyraża zgodę na potrącenie tego podatku, który zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym w imieniu Zwycięzcy przez Organizatora.

 6. Warunkiem wydania Nagrody jest uregulowanie przez Zwycięzcę kwoty odpowiadającej kwocie podatku dochodowego od wygranej w terminie 14 dni od poinformowania o wygranej. Nieuregulowanie tej kwoty uniemożliwia wydanie Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

§ 4

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. W Konkursie zostanie wyłonionych nie więcej niż 3 (trzech) Zwycięzców.

 2. Każdy ze Zwycięzców uzyska prawo wyłącznie do jednej Nagrody.

 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Zwycięzców Organizator powoła komisję konkursową, której przewodniczącym będzie Youtuber oraz 2 osoby wyznaczone przez Organizatora.

 4. Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzców i przyzna im Nagrody, po dokonaniu oceny Zadań spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. poprawność merytoryczna,

  2. oryginalność i pomysłowość,

  3. kreatywność,

  4. poprawność językowa.

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję konkursową nie później niż do dnia 22 lutego 2019 r., z zastrzeżeniem, że komisja konkursowa może powstrzymać się od jego wyboru, w szczególności w przypadku, gdy Zadania nie będą spełniać wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Nagrody pozostaną w dyspozycji Organizatora.

 2. Komisja konkursowa zastrzega, że nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzców Zadania, które będą niejasne, nieczytelne, zniekształcone, będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.

 3. Ogłoszenie listy Zwycięzców nastąpi w dniu 22 lutego 2019 r. w formie komentarza dodanego przez Youtubera pod Filmem, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest w terminie do dnia 24 lutego 2019 r., skontaktować się z Organizatorem na adres mailowy [team@hash.fm] w celu otrzymania szczegółów wydania Nagrody i przekazania danych niezbędnych do jej wydania, w szczególności odprowadzenia należnego podatku od wygranych. W przypadku niedotrzymania przez Zwycięzcę terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Nagroda przepada.

 

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Hash.fm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie dla celów organizacji Konkursu, tj. wyboru Zwycięzców, wydania nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu mailowego oraz numeru telefonu komórkowego.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest niezbędność przetwarzania danych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie maila na: iod@hash.fm.

 6. Organizator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Można się z im kontaktować się w sposób wskazany w ust. 5 lub listownie, na adres siedziby Organizatora.

 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzanie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 8. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane dostawcom usług, kurierom, pracownikom IT, osobom świadczącym usługi księgowe oraz prawne, w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków ciążących na Organizatorze na podstawie niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo żądania wydania kopii danych.

 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.

 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Odmowa podania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 powyżej lub zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania uniemożliwia udział w Konkursie, w szczególności wydanie nagród.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora lub na mailowo adres [team@hash.fm]. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji lub drogą mailową.

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: [https://hash.fm/articles/haniaes].

 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników oraz, że Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez przekazanie im informacji o zmianach w Serwisie. Jeżeli w terminie 3 (trzy) dni od powiadomienia Uczestnika o zmianie niniejszego Regulaminu Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie, uznaje się, że Uczestnik wyraził zgodę na zmianę niniejszego Regulaminu.

 4. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzeniem Konkursu rozpatrywane będą przez miejscowo właściwy sąd powszechny.